Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Bon energetyczny 2024 - od 1 sierpnia ruszają wnioski!
08 2024

Bon energetyczny 2024 - od 1 sierpnia ruszają wnioski!

 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie informuje, że od dnia 01.08.2024 r.  będzie można składać wnioski o bon energetyczny.  
Wnioski będą przyjmowane do 30.09.2024 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania. 
Bon będzie wypłacany jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o bonie energetycznym, bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2500 zł* miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł* miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania bonu energetycznego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2023 roku.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 
Wysokości bonu energetycznego – wysokość bonu energetycznego za okres od 01.07.2024r do 31.12.2024r. (jedna kwota na cały okres):
 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 300,00 zł przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2500 złotych miesięcznie,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 400,00 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 500,00 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 600,00 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę.
Bon energetyczny w wyższej kwocie można otrzymać, jeśli:
główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest  zasilane energią elektryczną i źródło takie jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) do dnia 1 kwietnia 2024 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wysokość bonu energetycznego w wyższej kwocie wynosi:
 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 600 zł przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2500 złotych miesięcznie,
   
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 800 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
   
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 1000  przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1200 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę.
Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.
 
Jak złożyć wniosek o bon energetyczny?
 • na piśmie w postaci elektronicznej – od 01 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.; wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 • na piśmie w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem – wniosek składa się osobiście – od 01 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie lub nadaje w placówce pocztowej;
 • minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku przy użyciu aplikacji mObywatel, wniosek złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego;
 
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa.
Wniosek o wypłatę bonu rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej.
Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.
 
Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić o korektę wysokości przyznanego bonu w terminie 14 dni od otrzymania tego bonu.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 95 759 63 23 lub 514 746 373. Szczegółowych informacji udzieli pracownik OPS: Danuta Łatka.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook