Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje społeczne
15 2024

Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje społeczne

Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje społeczne
 
projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 
 
 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu.
 
Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 7 marca 2024 r. w następujących formach:
 
  1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
 
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e-mail,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Rzepinie Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin,
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Rzepinie Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin,
(pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu.
  1. Spotkania konsultacyjnego on-line, które odbyło się w dniu 23 lutego 2024 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
 
  1. Ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/cirDKsnTw3.   
 
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały, ogłoszono nie później niż w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych (w dniu 1 lutego 2024 r.):
 
  1. przez publikację w prasie;
  2. przez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym dokumentem poddawanym konsultacjom w siedzibie obsługującego go urzędu;
  3. przez udostępnienie informacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na swojej stronie internetowej;
  4. w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 
Formularz zgłaszania uwag oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami dostępne były w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://rzepin.bip.net.pl/ i stronie https://rzepin.pl/ oraz dostępne na żądanie osób zainteresowanych w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Rzepinie Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, (pokój nr 2).
 
Protokół z przeprowadzenia badania ankietowego
 
 
Podczas trwania konsultacji społecznych interesariusze rewitalizacji mieli możliwość wzięcia udziału w ankiecie on-line dotyczącej projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Ankieta dostępna była pod adresem: https://forms.office.com/e/cirDKsnTw3. W wyznaczonym terminie nie uzupełniono żadnej ankiety.
 
 
 
 
Protokół z otrzymanych formularzy do zgłaszania uwag
 
W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wypełniony formularz składania uwag do projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 
Protokół z przeprowadzenia spotkania konsultacyjnego
 
Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji było spotkanie konsultacyjne on-line z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się w dniu 23 lutego 2024 r. o godz. 12:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Podczas spotkania przedstawione zostały główne założenia projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Zapewniona została możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad projektem uchwały. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu. W spotkaniu wzięła udział 1 osoba.  
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook