Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Program CZYSTE POWIETRZE

17.12.2021

Program CZYSTE POWIETRZE

 
Program CZYSTE POWIETRZE
To kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są:
 • właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
W nowej wersji Programu obowiązują trzy poziomy dofinansowania:
 • podstawowy poziom dofinansowania – dotacja do 30% kosztów kwalifikowalnych (dochody roczne wnioskodawcy, nie mogą przekroczyć 100 000,00 zł)- możliwe dofinansowanie do 30 tys. zł,
 • podwyższony poziom dofinansowania – dotacja do 60% kosztów kwalifikowalnych (dla wnioskodawców, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  – 1 564,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  – 2 189,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  możliwe dofinansowanie do 37 tys. zł oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 47 tys. zł,
 • najwyższy poziom dofinansowania – dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych
  (dla wnioskodawców, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  -   900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  - 1260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  możliwe dofinansowanie do 69 tys. zł oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 79 tys. zł.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego  poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).
Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw klimatu (https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/. ).
 
Uwaga! W Gminie Rzepin zaświadczenia wydawane są przez  Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub socjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie przegród budowlanych).
 
Więcej informacji o programie uzyskać można na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.
 
Punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze
W związku z podpisaniem przez Gminę Rzepin porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, został uruchomiony w Urzędzie Miejskim w Rzepinie punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie i rozliczenie.
Punkt czynny jest codziennie w godzinach od 7:30 do 14:30.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty spotkania pod numerem telefonu: 95 7596 030  lub 95 7596 091. Takie rozwiązanie usprawni pracę punktu konsultacyjno-informacyjnego i wykluczy oczekiwanie na pomoc przy wypełnieniu wniosków.
 Jeżeli nie mogą Państwo dotrzeć do punktu konsultacyjno – informacyjnego a potrzebują Państwo pomocy lub porady dotyczącej możliwości uzyskania dofinansowania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia wizyty u Państwa w domu.
 
Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:
- aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta w Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku ), bądź dane do swojego profilu zaufanego,
- jeżeli konto w Portalu Beneficjenta zostało założone - dane do logowania,
- PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
- numer księgi wieczystej,
- numer działki ewidencyjnej,
- przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
- powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
- wartość dochodu/rodzaj PIT,
- dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
- zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania),
- jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku objętym wnioskiem
o dofinansowanie, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian,
- w przypadku współwłasności budynku/lokalu mieszkalnego i/lub ustawowej wspólności majątkowej wymagane jest  podpisanie załączników zawierających oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością) i/lub współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada),
- umowa z wykonawcą (jeśli wnioskuje się o dofinansowanie z prefinansowaniem).
 
Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Rzepin
 
 
 
 
Stan na 30.09.2022 r.
 
 
WAŻNE STRONY: